Aktuelnosti

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
JU TEHNIČKA ŠKOLA
Z E N I C A

Na osnovu člana 116. stav 2. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17) i člana 186. Pravila JU Tehničke škole u Zenici, te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-38-10165-066-3/19 od 25.12.2019. godine, Školski odbor JU Tehničke škole u Zenici raspisuje:

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

1. Islamska vjeronauka – 12 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
2. Islamska vjeronauka – 2 časa, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
3. VF tehnika – 3 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
4. Tehnika telekomunikacija – 3 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
5. Električna kola – 3 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
6. Robnotransportne manipulacije – 2 časa, na određeno vrijeme, do prestanka prava radnice da radi polovinu punog radnog vremena, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
7. Drumske saobraćajnice – 2 časa, na određeno vrijeme, do prestanka prava radnice da radi polovinu punog radnog vremena, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
8. Bibliotekar – 50% radne norme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020. godine.

Kandidati trebaju da ispunjavaju, pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednju školu i Nastavnim planom i programom za tehničke i srodne škole.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju):
– Diplomu završenog odgovarajućeg fakulteta
– Izvod iz Matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
– Uvjerenje o nekažnjavanju (po prijemu u radni odnos, ne starije od šest mjeseci)
– Ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos, ne starije od šest mjeseci)

Pored gore navedenih dokumenata, kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kako bi mogli ostvariti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja
kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 1/18).
Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 1/18).

Ukoliko se na Konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, prijem će se izvršiti u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2019/2020. godini, broj: 10-38-9202/19 od 06.06.2019. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti uz prijavu i sljedeće ovjerene dokumente:
Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti poštom ili lično na adresu:
JU TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA, Bilmišće br. 69, 72 000 Zenica
Sa naznakom: Prijava na Konkurs
U prijavi na Konkurs obavezno navesti kontakt telefon.
Preliminarna rang lista kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči Škole, na koju kandidati mogu svoje primjedbe iznijeti Komisiji za bodovanje; a Odluka o izboru dostavlja se svakom od prijavljenih kandidata na Konkursu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku, lično preuzeti dostavljena dokumenta. U suprotnom Škola nije dužna arhivski čuvati dokumenta kandidata.